رویه های ارسال سفارش

ارسال سفارش طی روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به جز روزهای تعطیل رسمی کشور ایران و ایامی که شامل اتفاقات قهریه میباشند، انجام میپذیرد. تمامی ارسالها مطابق تعرفه های پستی سامانه های مجاز مانند اسنپ و یا الوپیک میباشد.  اولویت ارسال برای محصولات با شهر تهران میباشد.

در صورت خرید از سایر استان ها، مرسوله مطابق عرف با پست به آدرس کاربر ارسال خواهد شد و هزینه آن اعمال خواهد شد.